Gewijzigde toelatingsprocedure: overzicht en toelichting

22 november 2021

De toelatingsprocedure voor het Register van de Code Sociale Ondernemingen is in november 2021 op enkele punten gewijzigd. Op deze pagina vind je een uitgebreid overzicht van de veranderingen, inclusief toelichting.

Het uitgangspunt van alle toelatingscriteria blijft te allen tijde borging van de impact first-grondslag volgens de vijf principes van de Code, nu én in de toekomst. Een volledig overzicht van alle toelatingseisen is hier te vinden. Hieronder worden uitsluitend de gewijzigde criteria behandeld en toegelicht.

1.     Rekening houden met de omvang van de onderneming

De gemiddelde sociale onderneming heeft ruim tijd en begeleiding nodig om te kunnen voldoen aan de toelatingseisen voor het Register; doorgaans spreken we eerder over maanden dan over weken. Om beter recht te doen aan de capaciteit van een aankomende deelnemer om aan de toelatingscriteria te voldoen, gaan we rekening houden met de omvang van de onderneming.

Met een model dat onderscheid maakt op basis van omvang, wordt het mogelijk om de structuren en formaliteiten die impact first waarborgen mee te laten groeien met de grootte van de onderneming. Zo zullen enkele criteria voor kleinere ondernemingen niet meer een verplichting maar een advies zijn – met daarbij de verwachting dat deze adviezen op termijn wel worden opgevolgd.

Het gekozen differentiatiemodel is gebaseerd op het jaarrekeningenrecht en sluit aan bij de aanzet tot de BVm. Hierin wordt onderscheid in omvang gemaakt tussen ondernemingen in de categorieën ‘micro’, ‘klein’, ‘middelgroot’ en ‘groot’.

Dit onderscheid ziet er als volgt uit:

 

Activa

Netto-omzet

Aantal werknemers

Micro

< € 350.000

< € 700.000

< 10 personen

Klein

€ 350.000 - € 6 mln

€ 700.000 - € 12 mln

10 - 50 personen

Middelgroot

€ 6 - € 20 mln

€ 12 - € 40 mln

50 - 250 personen

Groot

> € 20 mln

> € 40 mln

> 250 personen

Bronnen: KVK en titel 9 afd. 11 Boek 2 BW.

Voor de categorieën ‘middelgroot’ en ‘groot’ blijven alle vereiste criteria ongewijzigd. Wel zijn er wijzigingen voor de categorieën ‘micro’ en ‘klein’. De volgende criteria zijn voor deze ondernemingen geen vereisten meer, maar (groei)adviezen:

  • De statuten beschrijven aan welke eisen de besluitvorming moet voldoen ten aanzien van de aanpassing van de statutaire doelomschrijving.
  • De onderneming legt uit (en publiceert dit op de website) hoe de stakeholders actief betrokken (gaan) worden bij in ieder geval strategie ontwerp en de evaluatie van de gerealiseerde impact.
  • De onderneming legt uit hoe de ‘impact first grondslag’ in het financieel beleid geborgd blijft, bijvoorbeeld door prioriteitsaandelen, statutaire vastlegging van dividendbeperking en of een raad van toezicht/ advies die toeziet hierop.
  • De onderneming legt uit hoe de ‘impact first grondslag’ in het financieel beleid geborgd blijft in geval van verkoop of staking, bijvoorbeeld door statutaire vastlegging van wat er dan gedaan wordt met de opbrengst.

Zodra een onderneming doorgroeit naar een volgende categorie, zullen ook de criteria behorende bij die categorie van toepassing zijn.

2.     Registratie met de status ‘aangevraagd’

Deelnemers worden vanaf heden al tijdens het toelatingsproces geregistreerd met de status ‘aangevraagd’. Tijdens de intake met Team Code wordt beoordeeld of de sociale onderneming een passende rechtsvorm heeft, de maatschappelijke missie op de website staat en of het aannemelijk is dat de onderneming binnen een jaar aan de minimale eisen kan en wil voldoen. Zo ja, dan wordt de onderneming al opgenomen in het Register met de status ‘aangevraagd’.

Voorafgaand aan het traject wordt een fee voor deelname betaald. Met de ondernemer spreken we een termijn af wanneer aan de eisen wordt voldaan. Deze termijn wordt gebaseerd op basis van de gemiddelde doorlooptijd en duurt maximaal een jaar. De duur kan in overleg verkort worden. De ondernemer krijgt hierbij, waar nodig en mogelijk, begeleiding.

Op deze manier wordt ook meer recht gedaan aan de tijd en begeleiding die een sociale onderneming nodig heeft om het proces te doorlopen. Tegelijk is het belangrijk om met elkaar duidelijke en haalbare deadlines af te spreken en zo duidelijkheid te scheppen over het moment waarop de aanmelding definitief beoordeeld wordt.

3.     Beslisbomen

We gaan werken met beslisbomen die gekoppeld worden aan de fasen van het differentiatiemodel. Deze bieden vooraf duidelijkheid over de benodigdheden en mogelijkheden om aan de toelatingseisen te voldoen. Dankzij het onderscheid in omvang, kunnen deze richtlijnen ook specifieker aangegeven worden.

Heb je na lezing van deze pagina nog vragen over de wijzigingen of de toelichting? Neem dan contact op met Marijt Regts via marijt@codesocialeondernemingen.nl. 

Contact
Cabralstraat 1
  1057 CD Amsterdam
  Route
info@codesocialeondernemingen.nl

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!

Dit formulier wordt niet ondersteund door Internet Explorer.