Toelatingscriteria Register Sociale Ondernemingen

Voor toelating tot het Register Sociale Ondernemingen zijn een aantal minimale criteria vastgesteld. Deze hebben als doel om naleving van de principes uit de Code Sociale Ondernemingen te waarborgen. Na aanmelding beoordeelt de Review Board of de sociale onderneming over toelating tot het Register. Download hier de volledige Toelatingscriteria.
 
Algemeen
 1. Je bent een zelfstandige onderneming, met een constante productie c.q. levering van goederen en/of diensten.
 2. Je bent blootgesteld aan een zekere mate van ondernemersrisico.
 3. Uitgesloten zijn ondernemingen die onderdeel zijn van publieke instellingen.
 4. Je organisatie heeft een van de volgende rechtsvormen: Besloten vennootschap | Stichting | Coöperatie | Naamloze vennootschap | Commanditaire vennootschap | Maatschap. Een eenmanszaak en vennootschap onder firma zijn dus uitgesloten. Wel komen deze rechtsvormen in aanmerking voor aspirant lidmaatschap.
 5. Minimaal 50 procent van de inkomsten van de onderneming dient te worden gegenereerd door commerciële activiteiten.
Foto sociale onderneming ResiRest
In aanmerking komen de volgende impactgebieden:
- Verhogen van arbeidsparticipatie van een kwetsbare doelgroep
- Verbeteren van de zorg
- Verhogen sociale cohesie in wijken en buurten
- Circulaire en duurzame productie
- Energietransitie
- Voedseltransitie
- Duurzame internationale productieketen (fair chain)
 
Wanneer de sociale onderneming is toegelaten tot het Register, vindt om de twee jaar een formele herbeoordeling plaats, om te bezien of de onderneming nog steeds aan de criteria voldoet.
Beknopt overzicht van toelatingscriteria per principe
 

PRINCIPE 1:  MISSIE  -  GEBORGD EN MEETBAAR

 •  De missie is opgenomen in de statuten
 •  Uitwerking van missie, visie en strategie
 •  Impactrapportage

PRINCIPE 2:  STAKEHOLDERS  -  BEPALING EN DIALOOG

 •  Stakeholderbepaling
 •  Stakeholderdialoog

PRINCIPE 3:  FINANCIËN  -  IN OVERLEG EN ZORGVULDIG AFGEWOGEN

 •  Afgewogen financieel beleid

PRINCIPE 4:  IMPLEMENTATIE  -  REGISTREREN EN REFLECTEREN  

 •  Actieve participatie in het Register

PRINCIPE 5:  TRANSPARANTIE  -  ACTIEF EN TOEGANKELIJK

 • Publiek toegankelijke informatie op de website van de onderneming
Contact
Vredenburg 40
  3511 BD Utrecht
  Route
info@codesocialeondernemingen.nl

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!

Dit formulier wordt niet ondersteund door Internet Explorer.