Toelatingscriteria Register Sociale Ondernemingen

Voor toelating tot het Register Sociale Ondernemingen zijn een aantal minimale criteria vastgesteld. Deze hebben als doel om naleving van de principes uit de Code Sociale Ondernemingen te waarborgen. Na aanmelding beoordeelt de Review Board of de sociale onderneming over toelating tot het Register.
 

Algemeen

Zelfstandig
- Je bent een zelfstandige onderneming, met een constante productie c.q. levering van goederen en/of diensten.
- Je bent blootgesteld aan een zekere mate van ondernemersrisico.
- Uitgesloten zijn ondernemingen die onderdeel zijn van publieke instellingen.
 
Rechtsvorm
- Besloten vennootschap
- Stichting
- Coöperatie
- Naamloze vennootschap
- Commanditaire vennootschap
- Maatschap
NB: Een eenmanszaak en vennootschap onder firma zijn dus uitgesloten. Wel komen deze rechtsvormen in aanmerking voor aspirant lidmaatschap.
 
Commerciële activiteit
Minimaal 50 procent van de inkomsten van de onderneming dient te worden gegenereerd door commerciële activiteiten
 

Grondslag: impact first

In aanmerking komen o.a. de volgende impactgebieden
- Verhogen van arbeidsparticipatie van een kwetsbare doelgroep
- Verbeteren van de zorg
- Verhogen sociale cohesie in wijken en buurten
- Circulaire en duurzame productie
- Energietransitie
- Voedseltransitie
- Duurzame internationale productieketen (fair chain)
 
Missie/visie/strategie
Missie: Je verklaart aan de oplossing van welk(e) maatschappelijk(e) vraagstuk(ken) je bijdraagt.
Visie: Je verklaart wat de onderneming doet om dit/deze maatschappelijke vraagstuk(ken) aan te pakken.
Strategie: Je maakt inzichtelijk hoe.
 

Beknopt overzicht van toelatingscriteria per principe

PRINCIPE 1:  MISSIE - GEBORGD EN MEETBAAR

De missie is opgenomen in de statuten
Uitwerking van missie, visie en strategie
Impactrapportage

PRINCIPE 2:  STAKEHOLDERS - BEPALING EN DIALOOG

Stakeholderbepaling
Stakeholderdialoog

PRINCIPE 3:  FINANCIËN - IN OVERLEG EN ZORGVULDIG AFGEWOGEN

Afgewogen financieel beleid

PRINCIPE 4   IMPLEMENTATIE - REGISTREREN EN REFLECTEREN  

Actieve participatie in het Register

PRINCIPE 5:  TRANSPARANTIE - ACTIEF EN TOEGANKELIJK

Publiek toegankelijke informatie op de website van de onderneming

 
Wanneer de sociale onderneming is toegelaten tot het Register, vindt om de twee jaar een formele herbeoordeling plaats, om te bezien of de onderneming nog steeds aan de criteria voldoet.
 

Download hier de volledige Toelatingscriteria.

Contact
Vredenburg 40
  3511 BD Utrecht
  Route
info@codesocialeondernemingen.nl

KvK nummer: 73405183

Privacy statement

Disclaimer

Blijf op de hoogte.
Ontvang de nieuwsbrief!

Dit formulier wordt niet ondersteund door Internet Explorer.